Ogłoszenie wyników
I Internetowego Konkursu Klarnetowego 2020

I miejsce

Paweł Libront

II miejsce

Maciej Łuszczewski

III miejsce

Grzegorz Górski
Feliks Kucharski
Dominika Stróżyk

Wyróżnienia:

Jakub Huk
Joanna Krupa
Hubert Lorek
Jerzy Mitschke
Michał Pokrzywa
Bartłomiej Powierza
Izabela Prętkiewicz

Barbara Fedoruk – wyróżnienie dla najmłodszej uczestniczki konkursu

Jury w składzie:

Dorota Żołnacz
Arkadiusz Adamski
Jakub Bokun
Roman Widaszek
Grzegorz Wieczorek

Gratulujemy wszystkim laureatom !

REGULAMIN I INTERNETOWEGO KONKURSU KLARNETOWEGO 2020
(dalej „Konkurs”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest spółka cywilna pod firmą JARMUŁA MUSIC s.c. ul. Modrzejewskiej 12, 33-103 Tarnów, której wspólnicy zostali wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, NIP: 873-321-83-48, REGON 121214760.
2. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 847, z późn. zm.).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest JARMUŁA MUSIC s.c. oraz firma Yamaha
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a rozpoczęcie Konkursu zostanie ogłoszone na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/I-Internetowy-Konkurs-Klarnetowy-115773053453806, na stronie sklepu internetowego Organizatora www.jarmulamusic.pl oraz na stronie Organizatora www.jarmula.com
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, a odpowiedzialność serwisów Facebook oraz YouTube jest w tym zakresie wyłączona. Relacje między Uczestnikiem Konkursu, a serwisem społecznościowym Facebook określa regulamin serwisu dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms, a serwisem YouTube określają zasady wskazane pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/experiences/

§ 2. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) wideo nagranie osobistego oryginalnego wykonania na klarnecie dowolnego utworu ze zbioru Beli Kovacsa 'Hommages a...'.
b) udostępnienie nagrania, o którym mowa w lit. a) na portalu YouTube (w trybie niepublicznym),
c) wysłanie linka do nagrania umieszczonego na portalu YouTube do Organizatora na adres e-mail: konkursklarnetowy@jarmula.com, w tytule maila należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, wiek Uczestnika,
d) załączenie do wiadomości mailowej, o której mowa w lit. c) powyżej skanu/zdjęcia oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu. Oświadczenie jest możliwe do pobrania po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.jarmulamusic.pl w zakładce Formularze.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 maja 2020 roku o godz. 0:00 i kończy się 07 czerwca 2020 roku o godz. 23:59.
3. Ogłoszenie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 4. Regulaminu.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne urodzone po 07 czerwca 1999r, które potrafią grać na klarnecie, a także spełniają łącznie warunki Konkursu wskazane w§2. ust. 1. powyżej (dalej „Uczestnicy”).
2. Wideo nagranie wykonania utworu, o którym mowa w §2. ust. 1. powyżej powinno być co najmniej w jakości 1080p, na nagraniu musi być widoczna osoba je wykonująca. Uczestnik nie musi wykonywać utworu z pamięci. Przy wyborze Laureatów Jury Konkursowe będzie brało pod uwagę jakość wykonania zadania konkursowego.
3. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie wiadomości mailowej z linkiem do nagrania na portalu YouTube do Organizatora. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie członków Jury Konkursowego, pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), jak i osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.
6. Nie jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie, ale Organizator zachęca do publicznego udostępnienia postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook oraz do polubienia profilu Organizatora w serwisie Facebook.
7. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, ale tylko jednokrotnie może zdobyć Nagrodę.
8. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie wiąże się z przekazaniem Organizatorowi następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) imię i nazwisko nauczyciela Uczestnika,
c) Nazwa Szkoły do której uczęszcza Uczestnik oraz nazwa miejscowości w której Szkoła się znajduje,
d) imię i nazwisko oraz adres e-mail i nr tel. kontaktowego do opiekuna prawnego Uczestnika,
e) wiek Uczestnika,
f) adres do wysyłki Nagrody, o ile Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu.
9. Wszystkie zgłoszenia z nagraniami zawierającymi treści obraźliwe lub obelżywe, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające czyjeś prawa autorskie lub powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych zostaną wykluczone z udziału
w Konkursie.

§4. PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy akcesoriów klarnetowych (dalej „Nagrody”).
2. Spośród zgłoszonych nagrań konkursowych Jury Konkursowe wybierze 3 (trzy) najbardziej ciekawe, oryginalne i najlepsze jego zdaniem wykonania, których wykonawcy zostaną nagrodzeni (dalej: „Laureaci”). Jury dopuszcza możliwość przyznania nagród ex aequo.
Jury Konkursowe może także przyznać wyróżnienia. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. W skład Jury Konkursowego powołanego przez Organizatora wchodzą:
mgr. Dorota Żołnacz
dr hab. Jakub Bokun
dr hab. Grzegorz Wieczorek
prof. dr hab. Roman Widaszek
dr hab. Arkadiusz Adamski
4. Laureatów wyłoni Jury Konkursowe w dniu 14.06.2020 roku.
5. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/I-Internetowy-Konkurs-Klarnetowy-115773053453806 , na stronie sklepu internetowego www.jarmulamusic.pl oraz na stronie www.jamula.com w dniu 14.06.2020 roku do godz. 23.59
6. Każdy z Uczestników Konkursu otrzyma drogą elektroniczną dyplom potwierdzający udział
w Konkursie.
7. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie narusza to uprawnień Laureata Konkursu wynikających z rękojmi za wady Nagrody, które to uprawnienia będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.
8. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu zgłaszając zadanie konkursowe do Konkursu oświadcza i zapewnia, że zadanie konkursowe będzie oryginalne, nie naruszy praw osób trzecich, oraz że opiekunowi prawnemu Uczestnika Konkursu przysługują majątkowe
i osobiste prawa autorskie do zgłaszanego nagrania konkursowego. Opiekun prawny Uczestnika Konkursu zwolni Organizatora od odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich związanych ze zgłoszeniem nagrania wykonania Uczestnika do Konkursu w odniesieniu, do którego oświadczenie zawarte w niniejszym ustępie jest nieprawdziwe w całości lub w części.
9. W dniu ogłoszenia wyników Konkursu Laureat zostanie powiadomiony mailowo o wygranej na adres email wskazany w zgłoszeniu udziału w Konkursie.
10. W celu przekazania Nagrody, opiekun prawny Laureata powinien przesłać aktualne dane do wysyłki Nagrody, najpóźniej w ciągu 7 dni od powiadomienia o wynikach Konkursu.
W przypadku nie przesłania adresu - Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje
w dyspozycji Organizatora i stanowi jego własność.
11. Wysyłka Nagrody do Laureata następuje przesyłką kurierską na koszt Organizatora. Adres wysyłki Nagrody musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez danych kontaktowych Laureata Konkursu oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące technicznych kwestii przebiegu Konkursu mogą być składane, najpóźniej w terminie do 24.06.2020 roku, w formie mailowej poprzez wysłanie wiadomości e-mailem na adres: konkursklarnetowy@jarmula.com lub w formie pisemnej - listem poleconym na adres: Jarmula Music s.c. ul. Modrzejewskiej 12, 33-103 Tarnów.
2. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, adres e-mail, dane Uczestnika Konkursu), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji,
a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
4. Każda z reklamacji jest rozpatrywana indywidualnie, a decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§6. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe opiekunów prawnych Uczestników oraz Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Organizatora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 (dalej „Rozporządzenie „RODO”) oraz powszechnie obowiązujących przepisów.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela Uczestnika w zakresie gry na klarnecie, imię i nazwisko oraz nr tel. kontaktowego i adres email opiekuna prawnego Uczestnika, a w przypadku Laureata także adres do wysyłki Nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody. Dane osobowe opiekunów prawnych Uczestników, jak i Uczestników Konkursu i nauczycieli Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów Konkursu. Po zakończeniu Konkursu, wydaniu Nagród i upływie terminu do składania reklamacji dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte przez Organizatora.
4. Dane osobowe Laureata Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora także po zakończeniu Konkursu w celu zamieszczenia informacji o Laureatach na stronie internetowej Organizatora, profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook przez okres, aż do ich usunięcia przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 5.poniżej.
5. Opiekun prawny Uczestnika i Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 2. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika jako Laureata Konkursu przez okres, aż do czasu ich usunięcia przez Organizatora, w serwisie Facebook na profilu Organizatorahttps://www.facebook.com/I-Internetowy-Konkurs-Klarnetowy-115773053453806 , jak i na stronie sklepu internetowego Organizatora www.jarmulamusic.pl oraz stronie www.jarmulamusic.pl.
7. W celu wykonywania swoich praw związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Organizatorem pisemnie : Jarmula Music s.c ul. Morzejewskiej 12 33-103 Tarnów lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: konkursklarnetowy@jarmula.com

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszystkie treści dot. Konkursu zawarte w materiałach informacyjno-promocyjnych mają charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie jedynie z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad Konkursu, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, odpowiednia informacja o zmianach zostanie umieszczona na profilu Organizatora w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia
w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika Konkursu do rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie
4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook, ani Youtube. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304, zaś YouTube jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Google LLC, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook, czy YouTube. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
5. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na stronie sklepu internetowego Organizatora www.jarmulamusic.pl oraz na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/I-Internetowy-Konkurs-Klarnetowy-115773053453806
Tarnów, dnia 05 maja 2020 roku